Generell information

Melissafonden är en insamlingsstiftelse bildad den 14 april 2002 till minne av Melissa Nordell.
Stiftelsens grundare är Melissas mor Liz Nordell som på detta sätt vill hålla Melissas minne vid liv och samtidigt kunna hjälpa andra unga kvinnor.

Stiftelsen är registrerad hos Skattemyndigheten och Länsstyrelsen i Stockholms Län.
Organisationsnummer är 802411-8898.
Stiftelsen är momsredovisningsskyldig.
Stiftelsens postgirokonto är 90 1981-1.

Denna stiftelse har som ändamål att bl.a. anordna skyddat akutboende för utsatta unga kvinnor.
Stiftelsen drivs ideellt. Stiftelsens startkapital kommer från Melissas egna medel samt Melissas familj.
Insamling av pengar sker genom upprop till privatpersoner, företag och fonder.


STADGAR Insamlingsstiftelsen Melissas Minnesfond

§ 1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är ”Insamlingsstiftelsen Melissas minnesfond".

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Danderyd kommun.

§ 3 Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att hjälpa unga kvinnor som utsätts för hot och förföljelse av män. Detta kan exempelvis ske genom att anordna akutboende, ekonomiskt stöd, förmedla kontakt med hjälporganisationer för stöd och hjälp. Om det skulle visa sig att de ekonomiska resurserna inte skulle vara tillräckliga, eller det av andra skäl är mer ändamålsenligt, skall insamlade medel eller avkastningen därav lämnas som bidrag till en annan organisation som verkar för ett med denna stiftelse likartat ändamål.

§ 5 Förvaltning
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter samt minst 3 och högst 8 suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen är självsupplerande, d.v.s. kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya.

§ 6 Kallelse
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls när det behövs och kallar härtill muntligen.

§ 7 Beslutsförhet m.m.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 8 Utdelning av anslag

Styrelsen får från stiftelsens medel utdela anslag till fysiska och/eller juridiska personer som på ett eller annat sätt främjar stiftelsens syfte.

§ 9 Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 10 Revisor
Förordnad revisor fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

§ 11 Revision
Senast den 1 mars skall förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom 1 månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i Stockholms län.

§ 12 Stadgeändring
ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål.
I enlighet med 6 kap 3§ stiftelselagen ( 1994:1220) får utan tillstånd av myndighet styrelsen ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår frågor som anges i 6 kap 1§ första stycket 2-9 stiftelselagen.

§ 13 Registrering
Denna stiftelse skall anmälas till Länsstyrelsen i Stockholms län enligt Stiftelselagen (1994:1220).